อบรมการใช้งานระบบ m-Learning เพื่อพัฒนาครู กศน. ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

              ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนด้านการจัดการศึกษา Digital Content”                                                                                                                                      จัดทำขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนา เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557  ได้แก่                                                                                                                                                สำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ,บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ                                                                                                                            มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ การใช้ EGA Smart Box เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และข้อมูล                                                                                                                                       การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต โดยใช้โครงข่าย TOT GIN พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย พะเยา                                                                                                                                        แพร่ และน่าน   เพื่อเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ m-Learning เพือพัฒนาครู กศน. ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์บริการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชน                                                                                                                                ด้านการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ TOT Cloud Computing โดย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ EGA Smart Box โดยใช้โครงข่าย TOT GIN                                                                                                                            ระหว่างวันที่ 2 – 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา  13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง ICT 1103/1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

y

y (2)

x

w

v

u

t

r

q

p

o

n

m

l

k

j

i

h

h (2)

g

f

e

d

c

bb

b

z1

Comments are closed.