ผลงานนักศึกษาอบรม โครงการ Digital Content

.

                                                                                                           ผลงานนิสิตที่เข้าอบรมโครงการ
                                                             หัวข้อ Digital Content Publishing ,illustrator ,in Design ,Photoshop

1

2

3

4

5

6

7

 8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

1

2

3

4

5

6

7

8

 

                                                                                           ผลงานนิสิตที่เข้าอบรมโครงการ
                                                                                                           หัวข้อ การอบรม Responsive Web

1

จัดทำโดย

นางสาวพีระพรรณ กายา

ครีมมะขาม

2

จัดทำโดย
นายปิยะณัฐ ไชยคำมา

ร้านโฟกัส

3.1

จัดทำโดย

นายกฤศ กาบจันทร์

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ พะเยา

4

จัดทำโดย

นายเจริญจิตต์ นันทะสาร

Lamoon มินิมาร์ท

5

จัดทำโดย

นายหริพันธุ์  บุญนิธิพัฒน์

บ.ทำเล-อิ่มบุญ จำกัด

6

จัดทำโดย

นายอธิษฐ์ เป็งปัญญา

ร้านรมิดา ขายสินค้าทั่วไป

7

จัดทำโดย

นางสาวสุดาชา อุปนันไชย

ร้านตูบทองการค้า

8

จัดทำโดย

นายธีรวัฒน์ บุญหนุน

 ร้านร่องคำการเกษตร

9

จัดทำโดย

นายจักรพันธุ์ ใหม่คำ

Nutse coffee

10

จัดทำโดย

นายณัฐพล สืบสาย

ฉ่ำ station

11

จัดทำโดย

นางสาวนิศาชล ฮวบหิน

ครัวโฟล์คซอง

12

จัดทำโดย

นายนนท์ธวัช อนุสนธิ์

หอพักจารุนันท์

13

จัดทำโดย

นายกฤษฎา บุตรม้วย

ร้าน Butlercup

14

จัดทำโดย

นายกันตพงศ์ รักพงษ์

ร้าน Coffee car

15

จัดทำโดย

นายยงยุทธ แก้วหมุด

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

16

จัดทำโดย

นางสาวปิยะพร จงใจจิตร์

ร้านสลัดผักสดปลอดสารพิษ

17

จัดทำโดย

นางสาวนริสา เดชาวัฒนากุล

ร้านโดนัทอ้ายเพลิน

18

จัดทำโดย

นางสาวสุตาภัทร เอี่ยมอ่อน

ร้านดีเดย์

19

จัดทำโดย

นางสาววิชุดา นันทะเรือน

วิสาหกิจชุมชน ค้าปุ๋ย

20

จัดทำโดย

นางสาวจีรพัฒน์ อินเต็ม

วิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์แม่บ้าน

21

จัดทำโดย

นายนวกฤษณ์  โท๊ะคำเครือ

ร้านวิจิตรศิลปะโฆษณา

22

จัดทำโดย

นายกรวุฒิ โลมากุล

หอพักเคียงมอ

23

จัดทำโดย

นายวิทวัส เลขะวิพัฒน์

ร้านอีสานแซบ

24

จัดทำโดย

นายสมเกียรติ นิกรถา

ร้านขายของ pj night

25

จัดทำโดย

นายสุธีระ หมวกชา

หอพักลือชา

26

จัดทำโดย

นายตระการ คำยวง

ครัวออมบุญ

27

จัดทำโดย

นายพัชระ ไกรกิจราษฎร์

ร้านซากะชาบู

28

จัดทำโดย

นายภานุพงศ์ เต่านนท์

ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำวงเวียน

29

จัดทำโดย

นายธานี นิลเหลือง

ร้านเสื้อผ้าคุณหญิง ม.พะเยา

30

จัดทำโดย

นายปรีชา ยอดบรรดิฐ

ร้านสุดยอดคอหมูย่าง

31

จัดทำโดย

นางสาวศรสวรรค์ พันภิวงศ์

ร้านเมานมสด

32

จัดทำโดย

นายสุรภาพ สุปง
นางสาวธนพร อรุณธัญญาวิรัช

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ พะเยา

33

จัดทำโดย

นางสาวดาราวรรณ พวงนาค

ร้าน funshine

34

จัดทำโดย

นางสาวภัทราภรณ์ ไชยวุฒิ

ร้านก๋วยเตี๋ยวแป๊ะตง

35

จัดทำโดย

นายศุภเชษฐ์ กันทะนีย์

ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไชยญา

36

จัดทำโดย

นายกฤตกร พรหมวัชรานนท์

เลี้ยงกบ

Comments are closed.