ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวสัญจร

       
                      แนะแนวสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนวแนวการศึกษาต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียน
การสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 12 แห่ง

7

12

2

13

14

15

2

3

2

1

2

4

13

55

Comments are closed.