พันธกิจ   arrow

1. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
             วิจัย และ พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมทำวิจัย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และการ คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

2. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
             บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น บริการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนและฝึกอบรมนิสิตเพื่อให้สามารถประยุคต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน โรงเรียน และสถาบันการศึกษา บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และงานบริการวิชาการอื่นๆ ที่คณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความชำนาญ

3. พัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิสเตอร์กราฟฟิก แอนนิเมชั่น และโปรแกรมเกมส์
             บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ พัฒนาเว็บไซต์บริการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟ ฟิกและแอนนิเมชั่น และพัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนธุรกิจ และการดำเนินงานของชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

4. จัดการองค์ความรู้ โดยบูรณาการ การเรียนการสอน กับ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
             การจัดการองค์ความรู้โดยบูรณาการการเรีัยนการสอนกับการ วิจัย การบริการและการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมโดยอาจารย์และนิสิตมีส่วนร่วมในการพัฒนา มุ่งเน้นการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิตทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนเสริมให้นิสิตและอาจารย์มี ส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจัดตั้งสหกิจ ศึกษากับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน