ประวัติศูนย์   arrow

         เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศ เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (Center of Innovation Development and Technology Transfer for Community : CIDTEC)  ให้เป็นหน่วยงานภายในอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการจัดการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การเรียน การสอน กับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและส่งเสริมการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต