งานที่รับผิดชอบ   arrow

-โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2555
-โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม ปี 2556
-โครงการ การจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ ปี 2557
-โครงการ การจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ ปี 2558
-โครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมการเกษตรในภาคเหนือ