การบริหารงานภายในศูนย์   arrow

1.อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
         หน้าที่ความรับผิดชอบ : มีหน้าที่กำกับดูแล และบริหารจัดการศูนย์ให้สามารถดำเนินงานตามพันธกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
        หน้าที่ความรับผิดชอบ : มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการด้านธุรการ การเงิน พัสดุ นโยบายและแผน ประกันคุณภาพ และงานประสานงานทั่วไป   เพื่อส่งเสริมให้งานของศูนย์   สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

3. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
        หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพี่อส่งเสริมให้งานของศูนย์สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

4. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
        หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานด้านบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพี่อส่งเสริมให้งานของศูนย์สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ