Center of Innovation Development and Technology Transfer for Community : CIDTEC

กิจกรรมข่าวสาร

ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวสัญจร

แนะแนวสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนวแนวการศึกษาต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดการเรียน การสอนในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่อาจารย์แนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนในเขตจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 12 แห่ง

Read More 

อบรมการใช้งานระบบ m-Learning เพื่อพัฒนาครู กศน.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ การใช้ EGA Smart Box เพื่อการสื่อสารข้อมูลภาครัฐ และ ข้อมูลการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดชีวิต โดยใช้โครงข่าย TOT GIN พื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ในภาคเหนือตอนบน คือ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน

Read More 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ

โครงการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมบุคลลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม Digital Content ในภาคเหนือ มีการวางแผนการอบรมร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Digital Content ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับจ้างงานทั้งในอุตสาหกรรม Digital Content และในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Read More 

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน

เป็นหน่วยงานภายใต้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแนวคิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนิสิตในระหว่างการศึกษา เพื่อให้นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)